کارگروه‌ها

وظیفه کارگروه های انجمن صنفی انیمیشن ایران، تهیه و تنظیم تخصصی تعرفه های قیمتی، قرارداد های تیپ و شرح وظایف حرفه های زیر مجموعه هنر/صنعت انیمیشن می باشد.


گروه انیمیت

  • مهدی علی بیگی مهدی علی بیگی
  • بهزاد رجبی پور بهزاد رجبی پور
  • آریاسب فیض آریاسب فیض
  • مینا باباپور مینا باباپور

تماس با کارگروه انیمیت : animate.animationguild[@]gmail.com

گروه مدلسازی

  • رضا صدقی رضا صدقی
  • موسی ترابی موسی ترابی
  • پژمان علی‌آقایی پژمان علی‌آقایی
  • محمد نجفی محمد نجفی

تماس با کارگروه مدلسازی: modeling.animationguild[@]gmail.com