با پیوستن به انجمن ، نخستین گام را برای تعیین سرنوشت حرفه‌ای خود بردارید.

ماموریت انجمن صنفی فیلم‌سازان‌انیمیشن ایران چیست؟

انجمن صنفی کارگری انیمیشن تهران با هدف رساندن انیمیشن ایرانی به جایگاه شایسته خود درمیان سایر هنرها و رسانه‌های مهم و به روز در ایران، و مهم تر از آن ارج نهادن و به رسیمت شناخته شدن حرفه انیمیشن و تمامی هنرمندانی که به اشکال مختلف به این حرفه مشغولند، تشکیل شده است. براین اعتقادیم که این هنر-رسانه-صنعت بسیار مهم و تعیین کننده قرن بیست و یکم،‌ علیرغم تمام توجهاتی که از سوی نهادهای دولتی دریافت کرده است، کماکان در جایگاه شایسته خود قرار ندارد. باور داریم که انیمیشن ایرانی برای اعتلای بیشتر و احراز پایگاهی درخور و شایسته نام و قدمتش برای توسعه اقتصادی و تبدیل شدن به نهادی قابل اعتنا و تاثیرگذار درتولید گفتمان ملی نیازمند نهادی متولی در بنانهادن روابط حقوقی، ‌اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی است. از این رو، ‌این انجمن صنفی برخود لازم می داند تا علاوه بر حمایت و توسعه مشاغل مهارت محور و تکنیکی یا تکنولوژیک، رشد و توسعه انواع مشاغلی را که با تحقیق و توسعه، آموزش و پژوهش آکادمیک در همه حیطه های نظری و عملی، ‌مدیریت تولید،‌ اقتصاد تولید و سایر جنبه های مرتبط سروکار دارند، در دستور کار خود قرار دهد.

اهداف و وظايف ما

تثبیت جایگاه حرفه ای مشاغل مختلف وابسته به انیمیشن به عنوان حرفه ای مهم و کاربردی در جامعه معاصر ایران

تنظیم روابط حقوقی و برقراری روابط عادلانه و قانونی میان اعضای انجمن صنفی کارگری و کارفرمایان مختلف بخشهای دولتی و خصوصی

تضمین رعایت حقوق کاری، مالی و‌ اخلاقی اعضا از سوی کارفرمایان

برخورداری از بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی برای اعضا

متولی گری در امور حقوقی و اختلافات میان کارگر-کارفرما

ایجاد فضای کاری امن و پایدار

آشنا ساختن اعضا با حقوق صنفی و قانونی

ارتقا سطح داوری انیمیشن

کمک به پخش و انتشار آثار انیمیشن و ایجاد بازارهای جدید